0 800 500 175 067 0000 335 Оплатити
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)
про надання телекомунікаційних послуг доступу до
мережі Інтернет

Цей документ згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією укласти договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет її умови однакові для всіх споживачів.

Приватне акціонерне товариство «Белком», яке діє на підставі Статуту, внесене до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій НКРЗІ та має ліцензію з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж (серія ДЛ №000578 від 21.06.2016 року), з однієї сторони, в подальшому «Оператор», керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005р, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених НКРЗ 26 березня 2009 р пропонує фізичній особі, іменованому надалі «Абонент» публічну оферту про надання послуги доступу до мережі Інтернет.

 1. Визначення термінів
  1. Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній оферті.
  2. Договір – Публічний договір (оферта) про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Оператором.
  3. Абонент - фізична особа, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору укладеного з Оператором, що містяться в публічній оферті.
  4. Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
  5. Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
  6. Послуга - послуга доступу до мережі Інтернет, що надається Оператором Абонентові (далі по тексту Послуга).
  7. Тарифний план – форма комерційної пропозиції, в якій визначено перелік Послуг, що надаються та порядок визначення їх вартості.
  8. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
  9. Додаткові послуги – послуги pз налаштування обладнання Абонента та інші послуги, які Абонент може самостійно замовити у Оператора за додаткову плату. Перелік Додаткових послуг розміщено на Web-сайті Оператора www.belcom.ua
  10. Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
  11. Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.
  12. Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.
  13. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі.
  14. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  15. Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.
  16. ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі.
  17. ЗАЯВКА – звернення АБОНЕНТА до ОПЕРАТОРА, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення з сайту ОПЕРАТОРА, або з особистого кабінету.
 2. Предмет Договору
  1. Оператор зобов'язується надавати Абонентові доступ до мережі Інтернет виключного для не комерційного використання у якості кінцевого користувача без права передачі отриманої Послуги третім особам (далі - Послуга), а також на замовлення Абонента надавати Додаткові Послуги на умовах Договору та відповідно до діючого законодавства України, а Абонент зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
 3. Загальні положення
  1. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися публічної оферти. Згода з умовами Договору підтверджується шляхом акцепту Абонентом, без підписання сторонами Договору.
  2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за доступ Абонента до Послуги, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів.
  3. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 3.2. до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка.
  4. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно або шляхом замовлення у Оператора Додаткової Послуги щодо такого налаштування.
  5. Всі умови Договору є обов'язковими як для Абонента, так і для Оператора. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами.
  6. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на WEB-сайті Оператора www.belcom.ua в порядку, вказаному в пункті 5.2.2 Договору.
  7. Абонент дає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних (біллінгу) Оператора для автоматизації системи обліку спожитих Послуг.
  8. Оператор гарантує Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT).
 4. Умови та порядок надання Послуг
  1. Договір про надання Послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору, та/або здійнив оплату за Послугу Оператора вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.
   Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефонами: +38 0456 335335 або 0 800 500 175.
  2. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.
   Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.
  3. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.
  4. З моменту отримання Заяви, Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги протягом 1-го робочого дня та повідомляє Клієнта про результати перевірки.
  5. За наявності технічної можливості надання Послуги Оператор та Клієнт узгоджують спосіб (самостійно або силами Оператора) та зручний час підключення Послуги до кінцевого обладнання.
  6. Телекомунікаційна послуга надається за дотримання таких умов:
   1. Наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги;
   2. Ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
   3. Внесення Абонентом платежу Оператору за надання Послуги;
  7. Оператор після виконання Абонентом вимог пп. 4.6.1.-4.6.3. організовує канал зв’язку.
  8. Оператор виконує роботи згідно умов надання інтернет Послуг, для відповідного Тарифного плану, що оприлюдненні на сайті Оператора www.belcom.ua:
   1. Проведення монтажно-кабельних робіт від порту Оператора до порту Абонента;
   2. Активація порту мережевого обладнання Оператора;
   3. Відкриття Оператором Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.
  9. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, в стіні та ін., проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, де буде пробурений отвір діаметром 10 мм. для прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
  10. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно-кабельних робіт.
  11. Кабель працівниками Оператора укладається вільно по підлозі приміщення Абонента і не прибивається пластиковими скобами;
  12. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно, або замовляє Додаткову послугу.
  13. Проведення монтажно-кабельних робіт, на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за додаткову оплату.
  14. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.
  15. Оператор в присутності Абонента перевіряє працездатність Послуги.
  16. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення Послуг визначається Тарифними планами, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному Web-сайті Оператора www.belcom.ua не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію.
  17. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов’язаний вести облік вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих Послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих Послуг буде включено персональні дані про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.
  18. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР). На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором Послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації щодо оплачених Абонентом Послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.
  19. Оператор припиняє доступ Абонента до Послуг без попереднього попередження, при нульовому балансі Особового рахунка Абонента.
  20. Перерва в наданні Послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання Послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному Web-сайті Оператора www.belcom.ua.
  21. Оператор має право припинити доступ Абонента до Послуг, скоротити перелік Послуг, а також відключити кінцеве обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила та норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р.; Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р. та вимоги чинного законодавства України.
  22. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом робочої доби з моменту реєстрації звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).
  23. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором Послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання Послуг.
  24. Абонент має право призупинити надання Послуг скориставшись платною Додатковою послугою «Пауза» в своєму Особистому кабінеті на строк не більше 3 місяців.
  25. Оператор надає Послугу безперервно (24 години на добу, 7 днів у тиждень) протягом усього терміну дії даного Договору. Послуги по технічній і інформаційній підтримці Абонента надаються з 09 години 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин.
 5. Зобов’язання сторін
  1. Оператор зобов'язується:
   1. Надавати Абонентові Послуги відповідно до замовлених параметрів й умов даного Договору;
   2. Розглядати скарги й пропозиції Абонента відносно Послуг, що надаються.
   3. Приймати заяви Абонента на усунення пошкоджень в мережі із зазначенням конкретної адреси. Оператор усуває пошкодження мережі протягом робочої доби з моменту реєстрації заяви. При ушкодженнях, заподіяних непереборною силою, відновлення працездатності мережі виконується протягом 7 робочих днів з моменту припинення дії непереборної сили (якщо дане пошкодження не потребує більшого терміну для його усунення).
   4. Дотримуватись норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу та захист персональних данних.
  2. Оператор має право:
   1. Призупинити або припинити надання Послуг у випадку порушення Абонентом умов, передбачених даним Договором або норм чинного законодавства України в галузі телекомунікацій. Якщо в десятиденний термін Абонент не усунув порушення, Оператор має право на розірвання договору в односторонньому порядку без повернення Абоненту раніше сплачених грошових коштів за Послугу;
   2. Змінювати порядок надання Послуг і тарифи на Послуги без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму Web-сайті Оператора www.belcom.ua за 7 календарних днів до їх впровадження. Абонент у випадку незгоди зі змінами має право на розірвання Договору. У цьому випадку Абонент зобов'язаний письмово повідомити Оператора про свій намір до їх впровадження, якщо Абонент після вступу в дію нових тарифів здійснив оплату Послуг то Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;
   3. Припиняти у встановленому порядку надання Послуг з моменту виникнення нульового балансу на Особовому рахунку Абонента;
   4. Не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
   5. Проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні Послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації на термін не більше 24-х годин на місяць, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному Web-сайті Оператора www.belcom.ua;
   6. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству;
   7. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;
   8. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонентом (понад 2 ТБ), Оператором має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку та призупинити надання Послуги без повернення передплачених за Послугу коштів.
   9. Оператор залишає за собою право передати вимоги за цим договором третім особам, для захисту своїх майнових та фінансових прав без згоди на це Абонента.
  3. Абонент зобов'язується:
   1. Своєчасно оплачувати Послуги надані Оператором, в обсязі, порядку і терміни, передбачені розділом 6 даного Договору;
   2. Дотримуватися умов даного Договору;
   3. Стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення припинення надання Послуг; Абонент зобов’язаний користуватися Послугою лише для власного некомерційного використання. Абонент гарантує використання Послуги, не порушуючи чинне законодавство України;
   4. У разі потреби забезпечити допуск фахівців Оператора до будинкових комунікацій для проведення робіт з підключення мережі, регламентних, ремонтних або інших робіт;
   5. Не використовувати Послугу для поширення забороненої інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації (непоширення спаму), яка передається через мережу Інтернет; Крім того не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
   6. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, Тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги законодавства України у сфері телекомунікацій;
   7. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим споживачам;
   8. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі та налаштування), видані Оператором;
   9. Відвідувати Web-сайт Оператора www.belcom.ua для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових Послуг, Тарифного плану, змін в діючих Послугах, Тарифних планах та Правилах.
  4. Абонент має право:
   1. На розірвання даного Договору, у випадку незгоди з новими змінами його умов;
   2. Отримувати інформацію про Послуги, Тарифний план та залишки авансових платежів;
   3. Звертатись у письмовій формі до Провайдера із заявами, повідомленнями і претензіями.
 6. Вартість Послуг та порядок і терміни оплати
  1. Абонент здійснює оплату Послуги за Тарифним планом, який встановлюються Оператором. Оператор залишає за собою право змінювати встановлений Тарифний план у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає Тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.
  2. Для фізичного підключення до Послуги Замовнику необхідно сплатити вартість підключення, згідно Тарифного плану. Оператор надає доступ до Послуги тільки після здійснення Абонентом оплати вартості Тарифного плану, відповідно до розцінок, що діють на момент оплати.
  3. Оплата Послуг здійснюється у готівковій або безготівковій формі на умовах передплати згідно Тарифного плану. При нульовому балансі рахунку Абонента Оператор залишає за собою право призупинити надання Послуг.
   Відновлення надання Послуги Абоненту відбувається протягом доби з моменту надходження коштів на особовий рахунок Абонента в обліковій системі Оператора.
  4. Для зміни Тарифного плану Абонент може в будь який час в Особистому кабінеті змінити Тарифний план.
  5. Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої Послуги означає, що така Послуга була замовлена Абонентом.
 7. Термін дії Договору та умови розірвання
  1. Даний Договір набирає сили з моменту укладення Договору і укладений на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома сторонами.
  2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Оператором, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в дійсному Договорі, або такими що порушують вимоги Закону України `Про телекомунікації`, №1280-IV, від 18 листопада 2003 р., Постанови КМУ "Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг", №720 від 09.08.2005 р., та інше законодавство України та протягом 10 днів не усунив виявлені недоліки.
   Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Оператора, у тому числі за надані Абоненту Послуги не повертаються і не компенсуються.
  3. Абонент вправі відмовитися від Послуг Оператора і розірвати Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до даного Договору зміни в Договорі або Тарифному плані попередньо письмово повідомивши Оператора про це до вступу цих змін у силу. Договір вважається розірваним з моменту одержання Оператором зазначеного повідомлення.
 8. Відповідальність сторін в Форс-мажор
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
  2. У разі порушення Абонентом умов п.2.1. цього договору Оператор має право припинити надання Послугу та нарахувати штраф у розмірі максимального Тарифного плану для фізичних осіб за кожен місяць користування Послугою в який було встановлено факт такого порушення.
  3. Оператор не здійснює контроль за змістом інформації, що проходить через мережу. Оператор не дає гарантій про придатність Послуг для цілей, не обговорених у даному Договорі. Оператор не несе відповідальності за понесений Абонентом збиток у результаті використання або неможливості використання послуг, роботи мережі Інтернет або вузла мережі Інтернет. Оператор не відповідає за втрату або неотримання даних внаслідок затримок, відсутності або неправильної передачі даних, перерви в наданні послуг. Оператор знімає із себе відповідальність за точність, безпеку, якість або придатність інформації, отриманої через мережу. Відповідальність за використання інформації, отриманої через мережу, лежить на Абоненту.
  4. Всі з'єднання Абонента з мережею Інтернет, є ініціативою Абонента.
  5. Доступ до ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Оператора, Оператор не гарантує.
  6. Оператор не відповідає за порушення або неправомірні дії, скоєні Абонентом стосовно третіх осіб або третіми особами стосовно Абонента, і пов'язані із цим збитки. Оператор не несе відповідальності за одержану Абонентом інформацію з Локальної мережі і мережі Інтернет. Оператор не відповідає за зміст інформації, переданої, одержаної або опублікованої Абонентом у ході використання Послуг, а також за шкоду, заподіяну діями Абонента особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства
  7. Оператор не відповідає за роботу кінцевого обладнання Абонента. Ризик випадкової втрати чи пошкодження устаткування Абонента покладається на Абонента.
  8. Оператор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у таких випадках:
   1. У випадку порушення Абонентом строків внесення оплати наданих Послуг;
   2. У випадку порушення Абонентом умов Договору
   3. У випадку втрати, крадіжки, пошкодження або знищення устаткування Оператора;
   4. У випадку якщо затримки й перебої в наданні Послуг, пов’язані із причинами, які не залежать від Оператора.
  9. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно не доступні через мережу Інтернет.
  10. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами.
  11. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента. При цьому плата за період ненадання Послуги, що сталася з вини Абонента, сплачується Абонентом в повному обсязі.
  12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них ставляться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.), заборонні міри вповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.), а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.