0 800 500 175 067 0000 335 Оплатити
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги «Belcom IPTV»

Приватне акціонерне товариство «Белком», яке є Провайдером Програмної Послуги, що діє на підставі статуту (далі за текстом – Провайдер), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує надання послуги «Belcom IPTV» (далі за текстом – Сервіс ), на умовах встановлених у цьому публічному договорі (далі за текстом – Договір), користувачу мережі Інтернет який замовив у Провайдера цей Сервіс (далі за текстом – Абонент).

 1. Визначення термінів
 2. У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

  1. Абонент – фізична особа, користувач мережі Інтернет, якій надано Провайдером можливість отримувати Сервіс на умовах цього Договору.
  2. Оплата Сервісу – абонентна плата (фіксована сума платежу) за Сервіс Провайдера, яка сплачується згідно умов цього Договору.
  3. Оператор – суб’єкт господарювання (юридична чи фізична особа підприємець) який надає Абоненту доступ до мережі Інтернет та підтримує на власній мережі Сервіс Провайдера, на умовах укладеного с Провайдером договіру з обслуговування та технічної експлуатації мережі оператора.
  4. Телекомунікаційна мережа – телекомунікаційна мережа Оператора на якій він надає доступ до мережі Інтернет Абоненту.
  5. Заява – заява з приєднання до публічного договору про надання послуги «Belcom IPTV» є документ на підставі якого Абонент замовляє Сервіс та приєднується до цього Договору. Подана Абонентом Заява разом з цим Договором визначає умови отримання Сервісу , зокрема спеціальні умови отримання Сервісу .
  6. Програмна послуга – формування Провайдером пакетів програм та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на умовах, визначених цим Договором.
  7. Сервіс – послуга Провайдера, що включає доступ до перегляду Контенту та Програмну послугу. Сервіс надається як єдина послуга. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та наявності справного та підключеного абонентського Обладнання (зокрема, Приставки Set Top Box - STB), що знаходиться виключно за адресою підключення Абонента.
  8. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються на або показ яких забезпечується через сервер Провайдера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту:
   1. шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет;
   2. без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних);
   3. Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера.
  9. Приставка Set Top Box або STB – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Сервісу (далі за текстом – Обладнання). Перелік Обладнання та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером. Обладнання не може бути підключене за іншою адресою, ніж вказано в Заяві або до телекомунікаційної мережі інших операторів не вказаних у цьому Договорі.
  10. Розрахунковий період – 30 днів.
  11. Одиниця вимірювання Сервісу – одна доба.
  12. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Провайдера, що використовується для обліку Абонентів, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.
   Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим законодавством України.
 3. Предмет Договору
  1. Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє та Оплачує Сервіс Провайдера попередньо у розмирі 100 (сто) відсотків вартості обраного ним тарифного пакету , відповідно до чинних тарифів Провайдера, які оприлюднюються на сторінці Провайдера www.bel.com.ua, а Провайдер надає замовлений Абонентом Сервіс з нуля годин наступного дня за днем отримання Оплати Сервісу , при умові виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі, зокрема п.3.1. Договору.
  2. Для замовлення Сервісу Абонент підписує та подає Провайдеру Заяву. З моменту подання Заяви Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до цього Договору, на умовах викладених у ньому.
  3. Обраний при підключенні Абонентом Сервіс зазначається в Заяві.
  4. Провайдер може надавати додаткові послуги Абоненту, пов’язані з наданням Сервісу .
 4. Умови та порядок надання Послуги
  1. Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:
   1. Місце підключення Обладнання та надання Сервісу знаходиться в зоні покриття Телекомунікаційної мережі Оператора визначеного цим Договором.
   2. Абонент подав Провайдеру Заяву;
   3. Абонент має необхідне, справне і підключене до Телекомунікаційної мережі Обладнання;
   4. Абонент не має заборгованості та попередньо Оплатив Сервіс Провайдера, та оплатив Оператору послугу доступу до мережі Інтернет.
  2. Оплата за Сервіс Провайдера Абонентом проводиться одночасно з оплатою Оператора за доступ до всесвітньої мережі Інтернет.
  3. Провайдер зобов’язаний забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом в ході отримання Сервісу , а також інформації, наданої Абонентом в ході приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер має право надавати в установленому законодавством порядку.
  4. Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Провайдеру згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Сервісу , здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії для Абонента.
  5. Абонент може придбати Обладнання у Провайдера. Придбане Обладнання є власністю Абонента і у разі припинення отримання Послуги придбане Обладнання Провайдеру не повертається.
 5. Порядок розрахунків
  1. Вартість Сервісу встановлюється Провайдером у національній валюті і доводиться до відома Абонента шляхом оприлюднення на сторінці Провайдера www.bel.com.ua чинних тарифів та тарифних пакетів на Оплату Сервісу .
  2. Оплата Сервісу здійснюється у готівковій або безготівковій формі, за встановленими Провайдером тарифами та тарифними пакетами чинними у розрахунковому періоді.
  3. На підставі Заяви Провайдер вносить персональні данні Абонента як користувача Сервісу до Білінгової системи.
  4. Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Сервісу як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Провайдера матимуть перевагу над іншими даними.
  5. Одиницею вартісного обліку спожитого Сервісу в Білінговій системі є гривня.
  6. Умови цього Договору, тарифи та тарифні пакети на Оплату Сервісу встановлюються Провайдером та можуть змінюватися ним в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цього Договору, тарифів та тарифних пакетів на Оплату Сервісу надається Провайдером Абоненту не пізніше ніж за 15 днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на сторінці Провайдера www.bel.com.ua, та/або повідомлення на електрону адресу E-mail Абонента та/або розміщення повідомлення в місцях прийому Провайдером Абонентів та/або направлення SMS повідомлення на номер мобільного телефонна вказаний Абонентом при подачі Заяви.
  7. Оплата Сервісу включає в себе податки та збори, встановлені чинним законодавством України.
 6. Права та обов’язки Абонента
  1. Абонент зобов’язаний:
   1. Мати необхідне та справне Обладнання, визначене Провайдером для отримання Сервісу ;
   2. Своєчасно Оплачувати Сервіс Провайдера та послугу Оператора за доступ до мережі Інтернет;
   3. Стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення тимчасового припинення надання Сервісу ; не використовувати Сервіс з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Сервісом лише для власного некомерційного використання, виключно за допомогою Обладнання, та без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство, а також права та законні інтереси правовласників Контенту та Програмної послуги. Абонент не має права здійснювати будь-які дії, що можуть будь-яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Програмної послуги.
   4. При виборі перегляду Контенту та Програмної послуги, Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд.
   5. Виконувати умови цього Договору, зокрема, спеціальні умови отримання Сервісу , визначені у цьому Договорі та у Заяві.
   6. Абонент, здійснюючи користування Сервісом , надає адміністратору свою згоду на отримання рекламної інформації, як розташованої безпосередньо на Сервісі , так і любої іншої інформації, рекламно-інформаційного характеру. Така інформація може бути отримана у вигляді спливаючого повідомлення під час використання Сервісу , під час перегляду/прослуховування контенту, у вигляді повідомлення на e-mail, вказаний при регістрації, та іншими подібними способами. Вразі незгоди Користувача з даним положенням, користувач має право не відмовитися від подальшого використання Сервісу .
  2. Шляхом подання Заяви Абонент підтверджує, що отримав від Провайдера повну, достовірну та достатню інформацію про умови надання Сервісу , зокрема про спеціальні умови отримання Сервісу , що визначені у Заяві.
  3. Абонент має право:
   1. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом особистого подання Провайдеру письмової заяви не менш ніж за 7 календарних днів до дати розірвання.
   2. Перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію у Провайдера стосовно Сервісу та додаткових послуг.
   3. Звертатись у письмовій формі до Провайдера із заявами, повідомленнями і претензіями.
 7. Права та обов’язки Провайдера
  1. Провайдер зобов’язується :
   1. Приймати від Абонента Заяву на отримання Сервісу та інших заяв стосовно виконання цього Договору.
  2. Повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів та тарифних пакетів на Оплату Сервісу що надається Провайдером Абоненту не пізніше ніж за 15 днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на сторінці Провайдера www.bel.com.ua, та/або повідомлення на електрону адресу E-mail Абонента та/або розміщення повідомлення в місцях прийому Провайдером Абонентів та/або направлення SMS повідомлення на номер мобільного телефонна вказаний Абонентом при подачі Заяви.
   1. Надавати Абоненту безперебійний доступ до обраного Абонентом Сервісу на умовах цього Договору.
  3. Провайдер має право:
   1. Змінювати Контент та кількість та/або перелік телепрограм, що входять до Сервісу ;
  4. Змінювати умови Договору, тарифів та тарифних пакетів на Оплату Сервісу шляхом оприлюднення інформації на сторінці Провайдера www.belcom.ua не менше ніж за 15 календарних днів до такої зміни;
   1. Тимчасово припиняти надання Сервісу у випадку проведення профілактичних робіт, але не більше 24 годин на місяць, без здійснення перерахунку вартості передплаченого Сервісу .
   2. Тимчасово припинити надання Абоненту Сервісу за цим Договором за наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; повністю припинити надання Сервісу у таких випадках:
    1. порушення Абонентом п. 5.1 цього Договору;
    2. за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;
    3. якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Сервісу ;
    4. відзив Абонентом згоди на обробку його персональних даних;
    5. втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру для забезпечення функціонування Сервісу ;
    6. у випадку порушення Абонентом вимог, передбачених правилами користування Сервісом та Контентом, визначених цим Договором.
 8. Строк дії, умови припинення надання Сервісу , розірвання Договору
  1. Цей Договір набирає чинності з дати, зазначеної у Заяві та автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.
  2. Якщо Абонент з будь-яких підстав припиняє отримувати послугу доступу до мережі Інтернет Оператора, то це веде до автоматичного дострокового припинення цього Договору без повернення грошей Абоненту. При цьому Провайдер не зобов’язаний окремо попереджати Абонента про припинення цього Договору.
  3. У разі використання Абонентом Сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.
  4. Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Сервісу , визначених у Заяві, та цьому Договорі.
  5. Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, тарифів чи тарифних пакетів на Оплату Сервісу продовжує отримувати Сервіс вважається таким, що прийняв зміни до Договору, тарифи чи тарифні пакети на Оплату Сервісу без заперечень та погоджується з ними.
  6. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Провайдера про свій намір не менше ніж за 15 календарних днів до бажаної дати розірвання.
 9. Відповідальність сторін та вирішення суперечок
  1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли з вини Абонента.
  2. Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заяві.
  3. Провайдер звільняється від відповідальності у випадку:
   1. Втрати, крадіжки або в інших випадках вибуття з володіння Абонента Обладнання.
   2. Проведення ремонтних або профілактичних та інших робіт, що унеможливлюють отримання Абонентом Сервісу , телерадіоорганізаціями телерадіопрограми яких входить до Сервісу .
   3. Вихід з ладу Обладнання з будь-яких причин.
   4. Змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу , викликаних природними явищами.
  4. Провайдер не несе відповідальності:
   1. За зміст інформації, що міститься в Сервісі .
   2. За будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій які створюють телерадіопрограми що входить до Сервісу .
   3. Якщо відсутність або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення з боку Абонента правил користування Обладнанням.
   4. За якість Сервісу і перерву в його наданні у випадках:
    1. Перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;
    2. Нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі Оператора;
    3. Інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.
  5. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього Договору чи в зв’язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.
  6. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
  7. Абонент розуміє і погоджується, що Провайдер не несе відповідальності та не дає жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Сервісу , який надається «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ», тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу , з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Провайдера.
  8. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Програмної послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим без попередження та без погодження з Абонентом.
Діючі тарифи послуги Belcom IPTV
Договір-оферта про надання послуг OTT Trinity