0 800 500 175 067 0000 335 Оплатити
ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг
 • Приватне акціонерне товариство “Белком”, що внесене до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій НКРЗІ та має ліцензію з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Київської області (серія ДЛ №000657 від 15.08.2016 року) в особі виконавчого директора Швець А.В., що діє на підставі статуту, (надалі – оператор), з однієї сторони, та абонент __, надалі - Абонент, з іншої сторони (далі Сторони) уклали цей договір про надання телекомунікаційних послуг (далі - Договір) про таке.
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1. Оператор відповідно до умов Договору зобов’язується надавати Абоненту загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, супутні (додаткові) послуги згідно з переліком та в обсягах, замовлених Абонентом (далі – Послуги), а Абонент зобов’язується своєчасно оплачувати отримані Послуги відповідно до умов цього Договору.
  2. ВІДОМОСТІ ПРО АБОНЕНТА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЙОГО КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ:
   1. Перелік замовлених Абонентом Послуг зазначено у додатку №1 до цього Договору.
   2. Тип кінцевого обладнання телефонний апарат.
   3. Спосіб підключення кінцевого обладнання індивідуальний.
   4. Категорія користування індивідуальний.
   5. Адреса встановлення кінцевого обладнання: .
   6. Поштова адреса (адреса, за якою надсилати рахунки, листи тощо):.
   7. Наявність пільг з оплати за користування Послугами за цим Договором (категорія пільговика, номер документа, ким та коли виданий):.
  3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
   1. Оператор зобов’язаний:
    1. Надавати замовлені Абонентом Послуги цілодобово відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 720 (далі – Правила), та інших нормативно-правових актів України.
    2. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов Договору та інформації про умови надання послуг.
    3. Надавати Абоненту безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно.
    4. Вести облік обсягу та вартості наданих Абоненту Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
    5. Письмово попереджувати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках, передбачених цим Договором.
    6. Забезпечувати правильність застосування тарифів.
    7. Оприлюднювати тарифи на Послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження шляхом інформування споживачів через засоби масової інформації та/або в місцях продажу послуг Оператора та/або шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Оператора www.belcom.ua
    8. Зберігати дані обліку наданих Послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством.
    9. Приймати та вести облік заяв (скарг) Абонента щодо наданих Послуг, усувати пошкодження зв’язку в строки, передбачені нормативними актами у сфері телекомунікацій. Заяви та скарги Абонента розглядаються Оператором у порядку та у терміни, передбачені законодавством України. З питань надання Послуг Абонент може звернутись до Оператора за телефонами +38 0456 335335 або 0 800 500 708, поштова адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 5, електронна адреса: [email protected].
    10. Інформувати Абонента про аварії на телефонній мережі із зазначенням орієнтовних строків усунення пошкоджень, визначених з урахуванням вимог нормативних документів у сфері телекомунікацій. Під аварією на телефонній мережі розуміється пошкодження кабелю або станційного обладнання, яке призводить до втрати зв’язку 100 або більшої кількості абонентів.
    11. Установлювати або змінювати перелік Послуг за заявою Абонента згідно з технічними можливостями Оператора.
    12. Зберігати протягом одного місяця з дня розірвання договору технічну можливість відновлення роботи телефону.
    13. Вживати відповідно до законодавства заходи щодо забезпечення таємниці телефонних розмов чи іншої інформації Абонента, що передається телекомунікаційними мережами, отриманої конфіденційності інформації про Абонента (крім інформації, внесеної за згодою Абонента до баз даних інформаційно-довідкової служби, друкованих телефонних довідників, електронних версій телефонних довідників, у т.ч. розміщених в Інтернет) та послуги, які він отримав.
    14. Інформувати Абонента не менше ніж за три місяці про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг.
    15. На вимогу Абонента надавати інформацію про перелік обладнання з підтвердженням його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, яке дозволено застосовувати в телекомунікаційних мережах Оператора.
    16. Направляти за викликом Абонента працівників Оператора для огляду та ремонту кінцевого обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт. Працівники Оператора, які прибули за викликом Абонента, зобов’язані пред’явити посвідчення з фотокарткою, засвідчене печаткою, та наряд на виконання робіт.
   2. Оператор має право:
    1. Не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
    2. Установлювати тарифи на Послуги, що ним надаються, крім Послуг, тарифи на які регулюються державою, формувати та застосовувати тарифні плани (набори послуг).
    3. Змінювати тарифи на Послуги, що самостійно встановлюються Оператором, у порядку, визначеному Договором.
    4. Повідомляти Абонента про заборгованість за надані Послуги із застосуванням автоматичних засобів.
    5. У разі несвоєчасної оплати Абонентом отриманих Послуг вживати до нього такі заходи: нараховувати пеню; встановлювати рівень кредитування та/або заборгованості з їх оплати, письмово попередивши про це Абонента; в односторонньому порядку змінити порядок оплати Послуг на авансовий; скорочувати перелік Послуг або припиняти їх надання в порядку, визначеному Правилами.
    6. Проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, пломбувати діодні приставки (розетки).
    7. Відключати кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після вручення попередження Абонент протягом місяця не забезпечив його заміну; на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки; в інших випадках, передбачених чинними нормативними актами в сфері телекомунікацій.
    8. Припинити Абоненту надання Послуг, повідомивши його про це письмово: - у випадку не переоформлення ним телефонного номера на службовий при виявленні Оператором факту ведення в телефонізованій квартирі господарської діяльності; - у разі не підтвердження Абонентом за вимогою Оператора належності номера телефону особі, з якою укладено Договір; - порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання. Надання Послуг припиняється тимчасово через один місяць з моменту надсилання Оператором повідомлення Абоненту. У разі коли протягом місяця після тимчасового припинення надання Послуг Абонент не надав підтвердження про усунення причин, які призвели до тимчасового припинення надання Послуг, Оператор має право розірвати договір у порядку, передбаченому Правилами.
    9. У разі несплати заборгованості за Послуги більш ніж за 3 місяці розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Абонента в порядку, визначеному законодавством.
    10. Безоплатно без згоди Абонентів змінювати абонентські номери у зв’язку з введенням в експлуатацію нових АТС або реконструкцією, модернізацією місцевих телефонних мереж, з попереднім їх повідомленням за місяць до зміни номера.
    11. Тимчасово припиняти надання Послуг у зв’язку з проведенням профілактичних, ремонтних чи інших робіт. Тимчасове припинення надання Послуг не повинно перевищувати терміни, передбачені нормативними актами.
    12. Встановлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану до ліквідації їх наслідків.
    13. Визначати та/або змінювати залежно від технічних можливостей мережі та засобів зв’язку абонентну систему оплати послуг місцевого зв’язку (без почасового чи з почасовим обліком розмов).
   3. Абонент має право на:
    1. Вибір виду, кількості, обсягу і набору Послуг, тарифного плану, що пропонується Оператором.
    2. Безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг.
    3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.
    4. Отримання від Оператора відомостей про надані Послуги в порядку, визначеному Правилами.
    5. Обмеження доступу до окремих видів Послуг на підставі його власної письмової заяви та за наявністю технічної можливості Оператора.
    6. Повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг у випадках і в порядку, визначених Договором.
    7. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок не виконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором, у порядку, встановленому законодавством України.
    8. Відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором.
    9. Безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.
    10. Переоформлення Договору на користування телефоном у порядку, визначеному нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій.
    11. Оскарження дій Оператора шляхом звернення до суду та/або уповноважених державних органів.
    12. Безоплатне отримання від Оператора рахунків за надані Послуги.
    13. Безоплатне отримання за особистим зверненням, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі, розшифровки нарахованої до оплати суми за надані Послуги тільки за той період, до якого він має претензії. Надання розшифровки за будь-який інший період, що цікавить Абонента, є додатковою Послугою Оператора, яку Абонент має право отримати на платній основі.
    14. Подання заяви про припинення надання Послуг (відключення телефону) на зазначений у ній строк за умови внесення абонентної плати за період відключення та оплати цієї послуги.
   4. Абонент зобов’язаний:
    1. Дотримуватись умов цього Договору та вимог чинних нормативних актів у сфері телекомунікацій.
    2. Своєчасно оплачувати отримані Послуги в повному обсязі.
    3. Використовувати кінцеве обладнання, на яке видано документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
    4. Не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
    5. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим споживачам.
    6. Не підключати до телефону, який працює за спареною схемою, кінцеве обладнання інших типів (факс, модем тощо).
    7. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
    8. За вимогою Оператора підтвердити належність номера телефону особі, з якою укладено договір: шляхом подання паспорта, документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення або документа про реєстрацію місця проживання, документа, що підтверджує право на користування пільгами;
    9. При укладанні чи переоформленні Договору Абонент зобов’язаний надати Оператору такі документи: паспорт, документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення або документ про реєстрацію місця проживання, документ, що підтверджує право на користування пільгами тощо;
    10. Користуватися тільки такими лічильниками обліку тривалості Послуг, на які видано документ про підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, та періодично проводити їх метрологічну повірку в установленому законодавством порядку.
    11. Утримувати абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані.
    12. Повідомляти на запит Оператора тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг. Надавати можливість для перевірки кінцевого обладнання та опломбування обладнання ущільнення, розміщеного в приміщенні Абонента, працівникам Оператора при пред’явленні ними посвідчень встановленого зразка.
    13. Забезпечувати доступ до лінійних споруд при їх обслуговуванні, встановленні обладнання систем ущільнення, проведенні ремонтних робіт.
    14. Письмово попередити Оператора про своє небажання (відмову) продовжувати відносини у порядку, передбаченому Договором.
    15. Самостійно ознайомлюватись з нормативними документами, розміщеними у засобах масової інформації, та нести відповідальність за їх недотримання через несвоєчасне ознайомлення.
    16. Своєчасно інформувати та надавати Оператору документи, що свідчать про появу або припинення права на пільги чи державну підтримку.
    17. Повідомляти протягом місяця Оператора про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі.
   5. Оператор та Абонент мають також інші права і несуть інші обов’язки, передбачені Правилами та іншими нормативно-правовими актами.
  4. РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
   1. Надання Послуг за Договором є платним.
   2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова.
   3. Система розрахунків, що застосовується Оператором з надсиланням рахунків.
   4. При використанні системи розрахунків з надсиланням рахунка Абоненту інформація про належну суму платежу за отримані Послуги Оператору надається не менше ніж один раз на місяць.
   5. Порядок оплати наданих Послуг попередньою оплатою або в кредит.
   6. Система оплати наданих послуг місцевого телефонного зв’язку, яка застосовується Оператором: абонентна система без почасового обліку телефонних розмов, яка застосовується Оператором, визначається ним відповідно до технічних можливостей мережі та засобів зв’язку та може змінюватись Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання Абоненту відповідного письмового повідомлення або оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Оператора www.belcom.ua не пізніше ніж за сім календарних днів до запровадження нової системи оплати.
   7. Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, що займають монопольне домінуюче становище на ринку. Сторони погоджуються, що у разі зміни регульованих державою тарифів нові тарифи застосовуються при розрахунках з дня введення їх у дію.
   8. На Послуги, не зазначені у п. 4.7 Договору, Оператор самостійно встановлює тарифи. Оператор має право змінювати такі тарифи та застосовувати за Договором нові тарифи не раніше ніж через сім днів з дати їх оприлюднення, якщо більш пізній термін не визначено Оператором у документі, яким затверджено тарифи. Розміщення тарифів на офіційному веб-сайті Оператора www.belcom.ua вважається їх оприлюдненням.
   9. Вартість Послуг, зазначених у п. 4.8 Договору, визначається відповідно до діючих тарифів Оператора.
   10. Розрахунковий період становить один календарний місяць.
   11. Плата за установлення телефону та іншого кінцевого обладнання вноситься Абонентом одночасно з укладанням цього Договору. Плата за користування телефоном та іншим кінцевим обладнанням справляється з дня їх включення.
   12. Пільги передбачені законами, надаються Абоненту за місцем реєстрації/проживання з дня подання документа, що підтверджує право на пільги або державну підтримку у вигляді застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних підприємств, установ та організацій.
   13. Рахунок за отримані Послуги оплачується Абонентом не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду (при кредитному порядку оплати), та до 20 числа поточного місяця у разі застосування попередньої (авансової) оплати. У разі неотримання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, або здійснення розрахунків без застосування квитанцій (без надсилання рахунків) Абонент повинен звернутися до служби розрахунків Оператора для отримання інформації про належну до сплати суму.
   14. У разі застосування попередньої (авансової) оплати Абонент зобов’язаний до 20 числа поточного місяця здійснити оплату Послуг у розмірі не менше суми Послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді. Оператор проводить перерахунок суми до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, виходячи з фактично наданих Послуг у розрахунковому періоді. Залишок авансу переноситься на наступний розрахунковий період.
   15. За надані в кредит Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку нараховується додаткова плата в розмірі двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період. У разі коли Абонент протягом розрахункового періоду вніс авансовий платіж, додаткова плата нараховується на суму, що перевищує аванс.
   16. Отримана від Абонента сума платежу зараховується Оператором у такій послідовності: - пеня; - борги попередніх періодів; - поточні нарахування абонентної плати за користування телефоном та за місцеві розмови, покілометрової плати, плати за надання додаткових послуг цифрових АТС; поточні нарахування за міжміські, міжнародні телефонні розмови; - інші послуги, визначені у додатку до цього Договору; - послуги третіх осіб: - аванс на наступний період (зараховується у такій самій послідовності).
   17. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку включають міжміські та міжнародні з’єднання, доступ до абонентів мереж рухомого (мобільного) зв’язку.
   18. Оплата Послуг провадиться в національній валюті. Якщо тариф установлено в іноземній валюті, розмір оплати визначається із застосуванням офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України на день надання Послуги.
   19. У разі неоплати отриманих Послуг у встановлений пунктом 4.13 Договору строк Абоненту надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку від Абонента не надійшло підтвердження про оплату, Оператор вживає заходи, передбачені пп. 3.2.5 Договору.
   20. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентна плата справляється в повному розмірі.
   21. Після погашення Абонентом боргу Оператор протягом двох діб (крім вихідних і святкових днів) після підтвердження оплати відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання Послуг Абонент може особисто повідомити довідково-інформаційну службу з питань розрахунків за надані телекомунікаційні послуги про проведену оплату, зазначивши місце і дату оплати, суму і номер розрахункового документа.
   22. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, Оператор має право в односторонньому порядку розірвати Договір, про що письмово повідомляє Абонента.
  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
   2. У разі несвоєчасної оплати наданих Оператором Послуг, Абонент сплачує пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених Послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати.
   3. Сплата Абонентом пені, правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги.
   4. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.
   5. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність:
   6. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення.
   7. За безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг – у розмірі абонентної плати за один місяць.
   8. У разі не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуги або знизило до недопустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента), а Оператор у разі не усунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків від добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.
   9. Сплата штрафних санкцій, визначених у п. 5.5 Договору, здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення Абоненту суми до сплати).
   10. Оператор не несе майнової відповідальності перед Абонентом, передбаченої п. 5.5 Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором, або якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Абонента.
   11. Питання відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Оператором обов’язків за цим Договором вирішуються в судовому порядку.
   12. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його мережами.
   13. Абонент несе відповідальність і ризики за користування кінцевим обладнанням, розташованим у його приміщенні.
   14. Кожний випадок пошкодження телекомунікаційного обладнання та ліній, які обліковуються на балансі Оператора, оформляється актом, що підписується представником Оператора та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представникамиОператора. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.
   15. У разі коли після виконання робіт, передбачених технічними умовами, Абонент не бажає передати Оператору збудовані споруди на баланс, у власність або на технічне обслуговування, Оператор не несе відповідальності за технічний стан збудованих споруд.
  6. ПОРЯДОК ВІДМОВИ АБОНЕНТА ВІД ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
   1. Абонент має право відмовитися від отримання як окремих Послуг, так і від всіх Послуг, що надаються за цим Договором, письмово повідомивши Оператора.
   2. Примітка: Абоненти подає оператору письмову заяву особисто.
   3. Відмова Абонента від Послуг спричиняє припинення зобов’язань Оператора з надання Послуг Абоненту не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.
   4. У разі відмови Абонента від усіх послуг, що надаються за цим Договором, Договір вважається розірваним.
   5. Оплачена авансом, але не використана частина коштів перераховується на рахунок Абонента у банку протягом 15 робочих днів з дати остаточного розрахунку за Договором. У письмовому повідомленні Абонент може визначити інший законний спосіб повернення невикористаної суми авансу.
   6. У разі наявності неоплачених Послуг на дату, визначену п. 6.2 Договору, Оператор виставляє Абоненту остаточний рахунок, який повинен бути оплачений протягом 15 календарних днів.
  7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
   1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Оператором та Абонентом і діє протягом одного року.
   2. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не повідомила письмово про його припинення Договір вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік.
   3. Договір розривається достроково у таких випадках:
    1. За заявою Абонента в порядку, передбаченому розділом 6 Договору.
    2. З ініціативи Оператора в порядку, визначеному в розділах 3, 4 Договору.
    3. У зв’язку з банкрутством чи ліквідацією Оператора.
    4. У зв’язку з припиненням діяльності Оператора з надання Послуг, визначених у Договорі, - у порядку, передбаченому пп. 3.1.14 Договору.
    5. За рішенням суду.
    6. У разі анулювання, визнання недійсною, закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій.
    7. В інших випадках, передбачених законодавством України.
   4. Припинення дії Договору або дострокове розірвання Договору (в тому числі шляхом односторонньої відмови від Договору) не звільняє Абонента від зобов’язань щодо розрахунків за надані Послуги та відповідальності за їх невиконання.
  8. ІНШІ УМОВИ
   1. Абонент своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про телекомунікації» та Правилами. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності новим законодавчим актом дотримуватись його умов. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству. Оператор забезпечує Абоненту можливість ознайомитись з новим законодавством шляхом розміщення нормативних документів у куточку споживачів у місцях продажу послуг та на веб-сайті Оператора www.belcom.ua.
   2. Своїм підписом під цим Договором Абонент дає згоду Оператору на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні ПрАТ «Белком». Крім того, своїм підписом Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються юридичній особі – ПрАТ «Белком» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Абонент своїм підписом також погоджується з тим, що Оператор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
   3. Зміни умов Договору та переліку послуг оформляються додатковими угодами та/або додатками до нього, які є невід’ємними частинами Договору.
   4. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
  Діючі тарифи Телефонії

  УВАГА! Послуга надається після подання заяви абонентом та підписання цього договору сторонами.