0 800 500 175 067 0000 335 Оплатити
ДОГОВІР Про надання послуг доступу до мережі Інтернет

Приватне акціонерне товариство «Белком», яке діє на підставі Статуту, внесене до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій НКРЗІ та має ліцензію з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж (серія ДЛ №000578 від 21.06.2016 року), надалі «Виконавець», з однієї сторони та ___, надалі «Замовник», іншої сторони (далі разом – «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), уклали цей Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет (надалі - «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець надає Замовникові послуги доступу до мережі Інтернет, надалі – «Послуги», а Замовник приймає послуги та здійснює їх оплату відповідно до умов Договору.
  2. Послуги, які Замовник одержує й оплачує відповідно до Договору, їх вартість і характеристики зазначені у відповідних Додатках до цього Договору, які являються невід’ємною частиною цього Договору. Замовник може в будь-який час внести зміни в асортимент Послуг шляхом підписання нового Додатку до Договору.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Виконавець виконує роботи з підключення Замовника до мережі Інтернет, в разі необхідності, надає, встановлює та налагоджує обладнання.
  2. Датою початку надання Послуг за даним Договором вважається дата підписання Акта введення каналу в експлуатацію.
  3. Сторони щомісяця складають Акт прийому-передачі виконаних робіт наданих послуг, який є підтвердженням виконання Сторонами своїх зобов’язань у відповідному місяці.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Виконавець зобов'язаний:
   1. Надавати Замовнику інформацію про Послуги.
   2. Усувати пошкодження, що виникли з вини Виконавця та які не дають Замовнику можливість користуватися Послугами у строки, передбачені нормативними документами у сфері телекомунікацій.
   3. Виконавець має інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.
   4. Виконавець гарантує Замовнику мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT).
  2. Виконавець має право:
   1. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Виконавцем, однак, у разі їх підвищення, узгодивши з Замовником не менше ніж за 30 календарних днів до впровадження нових тарифів і оформивши таке впровадження Додатковою угодою, підписаною Сторонами. Нові тарифи вступають в силу з моменту підписання Додаткової угоди обома Сторонами.
   2. Скорочувати перелік Послуг або припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення ним умов Договору або законодавства України у сфері телекомунікацій, або відключити кінцеве обладнання Замовника, якщо воно не має виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
   3. Відмовити Замовнику в наданні нових Послуг у разі наявності у Замовника заборгованості перед Виконавцем.
   4. У випадку не оплати акту до 10 числа наступного місяця, Виконавець має право застосувати до Замовника штрафні санкції у вигляді пені у розмірі облікової ставки Національного Банку України від несплаченої суми за кожен день затримки, а при несплаті протягом наступних 10-ти днів, припинити надання Послуг. При цьому повторне включення Замовника проводиться після оплати акту та пені. Якщо оплата не внесена протягом 10 календарних днів з дати відключення, Виконавець має право вимкнути та скасувати Послуги Замовника і розірвати Договір. Після цього Виконавець має право звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості Замовника.
   5. Перерва в наданні Послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Виконавець має право призупиняти надання Послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному Web-сайті Виконавця www.belcom.ua.
  3. Замовник зобов'язаний:
   1. В разі необхідності, забезпечити доступ фахівців Виконавця до необхідної кабельної інфраструктури будинку, у якому відбувається підключення Замовника до мережі Інтернет.
   2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги.
   3. Надсилати на адресу Виконавця підписані Акти прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг за попередній місяць не пізніше 20-го числа поточного місяця. У разі, якщо Акт не буде надісланий в обумовлений строк, послуги вважаються виконаними у повному обсязі.
   4. У разі надання обладнання, забезпечити необхідні умови його експлуатації і неушкодженість протягом терміну дії цього Договору.
   5. У разі припинення дії цього Договору, повернути обладнання Виконавцю протягом п’яти робочих днів.
   6. Інформувати Виконавця про наступні обставини протягом 10 (десяти) днів з дня їх настання: зміну назви, місцезнаходження, контактного телефону, факсу, та/або банківських реквізитів; зміну керівника підприємства; зміну статусу платника податку на прибуток та/або платника ПДВ; зміну свідоцтва платника ПДВ припинення діяльності чи банкрутство Замовника.
   7. Користуватись Послугами за цим Договором з дотриманням вимог чинного законодавства України та мережевого етикету.
   8. Використовувати Послугу для власного користування без передачі Послуги третім особам.
  4. Замовник має право:
   1. Отримувати різні пакети Послуг, що пропонуються Замовнику Виконавцем. Замовник не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у Замовника заборгованості перед Виконавцем.
   2. Отримувати від Виконавця інформацію про Послуги за телефоном, поштою або у відділі обслуговування.
   3. Письмово повідомляти Виконавця про будь-які претензії, пов’язані з наданням Послуг, або документами, що виставляються за надані Послуги.
 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Оплата вартості Послуг, визначається у відповідному Додатку до цього Договору і здійснюється Замовником шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в розділі 9 цього Договору:
   1. Замовник здійснює оплату за послуги у відповідності до виставленого Виконавцем рахунку не пізніше (10) десятого числа поточного місяця.
   2. При проведенні оплати у платіжному дорученні Замовник вказує номер цього Договору, номер акту Виконавця та місяць, за який вноситься оплата для ідентифікації платежу.
   3. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування коштів у грошовій одиниці України на розрахунковий рахунок Виконавця.
   4. Замовник сплачує установчу плату за організацію Послуги згідно з відповідним Додатком до Договору протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт.
   5. Акт відправляється Замовнику до 15 (п’ятнадцятого) числа поточного місяця. Якщо з будь яких причин акт на оплату Послуг не був отриманий Замовником до 15-го числа поточного місяця, Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця зручним для себе засобом, згідно реквізитів викладених в п. 9., не пізніше 20-го числа поточного місяця.
   6. Нарахування та оплата за перший місяць здійснюється з урахуванням дати початку надання Послуг, що визначена у відповідному акті та проводиться, виходячи з фактичної кількості днів у розрахунковому періоді.
   7. Після відключення Замовника від мережі Виконавця Сторони проводять взаємні розрахунки протягом 1 (одного) тижня з дати повного відключення Замовника від мережі Виконавця.
 5. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
  2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати: повені, землетруси, пожежі, інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму, страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, що знаходяться поза розумним контролем Сторін (надалі – “Форс - Мажор”).
  3. У випадку виникнення обставин, визначених п. 5.2. цього Договору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону у максимально стислий строк, направши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі - «Повідомлення про Форс Мажор»).
  4. Повідомлення про Форс Мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за Договором та на порядок виконання зобов’язань за Договором, у випадку якщо це можливо.
  5. Коли дія обставин, визначених п. 5.2. цього Договору, припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов’язання за Договором.
  6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.
  7. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс Мажор, як це визначено п. 5.4. цього Договору, така Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.
  8. У випадку настання обставин, визначених п. 5.2. цього Договору, строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
  9. У випадках, коли обставини, визначені в п. 5.2. Договору, діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будьяка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
  10. Фактом, що підтверджує настання та припинення дії Форс Мажорних обставин та інформацію щодо відповідних деталей впливу являється довідка Торговельно-промислової палати.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України.
  2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії Форс – мажорних обставин. 6.3. При невиконанні Замовником умов щодо оплати послуг, за кожний день затримки Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення платежу, за період визначений чинним законодавством України, інфляційні витрати та 3% річних від заборгованої суми.
  3. Припинення надання послуги та розірвання Договору не звільнює Замовника від оплати заборгованості та заявлених Виконавцем штрафних санкцій.
 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
  2. У випадку якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд господарського суду, згідно з чинним законодавством України.
 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
  1. Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання і діє 1 рік.
  2. Після закінчення строку дії Договору, Договір вважається продовженим Сторонами до часу, коли будь-яка зі Сторін не заявить про припинення дії Договору не менш ніж за 30 (днів) до бажаної дати припинення дії Договору.
  3. В разі необхідності зміни послуги лист-заявка надсилається Замовником за 15 (п’ятнадцять) днів до моменту, коли таку зміну необхідно виконати.
  4. Дострокове розірвання цього Договору здійснюється за згодою Сторін або іншим чином у відповідності з чинним законодавством України, шляхом письмового повідомлення від однієї із Сторін не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати запланованого розірвання.
  5. Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір (Додатки, Доповнення, Угоди, Акти) є його невід’ємною частиною цього Договору.
  6. За взаємною згодою Сторін до положень цього Договору можуть бути внесені зміни та/або доповнення, що оформляються у вигляді додаткових угод, які діють з моменту їх підписання належним чином уповноваженими на те представниками Сторін і являються невід'ємною складовою частиною цього Договору.
  7. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися вчиненими належним чином у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.
  8. Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

УВАГА: Даний договір є зразком! Послуга надається при підписанні договору сторонами.